• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Joi , 30 Iunie 2022

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 18 Aprilie , 2022

Raport al Curții de Conturi: prejudiciu în valoare de 17,5 milioane de lei

Constatarea de abateri de la reglementările legale care au avut ca efect neurmărirea și neîncasarea unor venituri cuvenite bugetului, precum și nevirarea în totalitate și la termenele legale a unor obligații fiscale către bugetele publice în valoare de 3,6 milioane de lei; producerea de prejudicii în gestionarea resurselor bugetare în valoare de 17,5 milioane de lei; reflectarea denaturată a unor elemente patrimoniale în situațiile financiare ale instituțiilor publice în valoare de 235,7 milioane de lei. Acestea sunt, pe scurt, concluziile ultimului raport al Curții de Conturi efectuat la instituțiile publice din Maramureș.

Cât ne costă managementul defectuos și necunoașterea legislației de către insti­tuțiile publice din județ? Răspunsul îl dă ultimul raport al Curții de Conturi privind finanțele publice locale din Maramureș, aferent anului 2020, și făcut public săptămâna trecută.  
În anul debutului pandemiei de coronavirus, 2020, potrivit Curții de Conturi, bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județului au avut încasări de 1.580.729 de mii lei și cheltuieli de 1.622.327 de mii lei, rezultând un deficit de 41.598 de mii lei. Bugetele instituțiilor publice și acti­vităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii au fost încheiate cu venituri încasate de 585.790 de mii lei, plăți efectuate de 586.314 mii lei, deficitul înregistrat la finele anului 2020 fiind de 524 de mii lei.

Nu au fost raportate credite externe, iar în bugetele creditelor interne sunt reflectate plățile efec­­tuate din tragerile aferente împrumuturilor contractate în perioadele anterioare în sumă de 62.110 mii lei. În ce privește bugetele fondurilor externe nerambursabile, veniturile încasate au fost de 1.302 mii lei, plățile efectuate fiind de 1.704 mii lei, înregistrându-se, la finele anului 2020, un deficit de 402 mii lei.  

Din datele prezentate de Curtea de Conturi, rezultă că plățile efectuate în anul 2020 au fost în sumă totală de 1.622.328 de mii lei și au reprezentat 60,8% din prevederile anuale definitive și 71,1% din prevederile inițiale. Se remarcă execuția peste medie a cheltuielilor de personal (95,5%) și a cheltuielilor pentru asistența socială (85,9%), în comparație cu gradul de execuție a proiectelor cu finan­țare din fonduri externe nerambursabile (24,2%) și a cheltuielilor de capital (51,0%).
În structură, ponderea cea mai mare este reprezentată de cheltuielile de personal (24,3% din totalul plăților efectuate), urmată de bunuri și servicii (24,1%), în timp ce cheltuielile de capital reprezintă 22,6%, iar proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile reprezintă doar 10,5% din totalul plăților efectuate în anul 2020.  

Anul trecut, în 2021, Camera de Conturi Maramureș a verificat 24 de ordonatori principali de credite ai bugetelor locale. Iar ca urmare a misiunilor de audit efectuate au fost întocmite 76 de acte de audit/ control: 28 de rapoarte de control/ audit; 26 de procese-verbale de constatare și 34 de note de constatare.

Potrivit raportului: „Urmare a ac­țiunilor de audit/ control desfășu­rate, veniturile suplimentare au fost stabilite la suma totală de 3.773 de mii lei, din care debite în sumă de 3.644 de mii lei și accesorii în sumă de 129 de mii lei.

Veniturile suplimentare au fost înregistrate, în timpul misiunilor de audit, în evidența contabilă și fiscală a entităților verificate, fiind totodată emise decizii în vederea urmăririi și încasării lor în cadrul termenului legal de prescripție.
Abaterile de la legalitate și regularitate constatate, care au condus la prejudicierea bugetelor entităților verificate, sunt în sumă totală de 17.703 mii lei.

Abaterile de la legalitate și regularitate care nu au determinat producerea de prejudicii sau nu au condus la identificarea de venituri suplimentare, dar au avut impact asupra rea­lității și acurateței situa­țiilor financiare, au fost stabilite la 236.951 mii lei, constând în efectuarea de înregistrări contabile eronate, neevidențierea valorii actuale a tuturor elementelor patrimoniale etc”.

Ce nereguli au constatat inspectorii? Mai bine detailăm.

La mai multe entități s-a constat neconstituirea fondului de rezervă, conform legii. Au fost constatate, de asemenea, deficiențe care au condus la prezentarea nereală a unor indicatori economici în situațiile financiare la finele exer­ci­țiului bugetar al anului 2020.
Valoarea acestora a fost cuantificată la suma de 234.354 de mii lei. Deși se plâng de lipsă de fonduri, se pare că instituțiile publice nu iau măsuri pentru a încasa toți banii care li se cuvin. Urmare a misiunilor de audit, au fost constatate deficiențe, care au determinat nestabilirea, neevidențierea și neîncasarea veniturilor bugetare în sumă de 3.174 de mii lei (inclusiv accesoriile aferente).  
Exemplu, la U.A.T.C. Poienile Izei, „s-a con­s­tatat nestabilirea, neurmărirea și neîncasarea veniturilor cuvenite din valorificarea ma­sei lemnoase, în sumă de 767 mii lei. Cauza deficienței este ne­func­ționarea corespunzătoare a controlului intern managerial”, se arată în raport.

Trecem la abaterile care au cauzat prejudiciul de 17.703 mii lei (inclusiv accesoriile aferente), din care recuperate operativ 617 mii lei. Una dintre cauze a fost efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație (bunuri, lucrări de reparații curente, servicii nerecepționate în cantitatea facturată și plătită) în sumă de 14.026 de mii lei. „Exemplificăm, U.A.T.C. Ardusat unde s-a constatat plata sumei de 31 mii lei reprezentând pe­nalități, fără a fi luate măsuri de recuperare de la persoanele cu atribuții în domeniul în care s-a constatat prejudiciul, acțiunea fiind în procedură de valorificare. Cauzele deficienței prezentate constau în necunoașterea/ interpretarea eronată a prevederilor contractuale, angajarea şi utilizarea creditelor bugetare peste limita prevederilor bugetare, precum şi funcționarea defectuoasă a controlului intern managerial.
De asemenea, la U.A.T.C. Ocna Șugatag s-a constatat plata fără temei legal a sumei de 20 de mii lei, reprezentând elemente de cheltuieli incluse nejustificat în situațiile de lucrări de reparații și reabilitare străzi în Sat Șugatag. Cauzele deficienței prezentate constau în neverificarea riguroasă a elementelor de cheltuieli cuprinse în situații de lucrări”.
O altă cauză a prejudiciului a fost nerespectarea prevederilor legale privind acordarea și regularizarea avansurilor pentru obiective de investiții în sumă de 1.150 mii lei. Curtea de Conturi dă și aici un exemplu: „Urmare a misiunii de audit financiar efectuată la U.A.T.C. Rozavlea, s-a constatat acordarea de avansuri în sumă de 1.150 mii lei, nejustificate până la data misiunii de audit prin produse, lucrări sau servicii efectuate, în cazul obiectivului «Modernizare străzi rurale, în comuna Rozavlea, județul Mara­mu­reș». Cauza deficienței pre­zentate este funcționarea neconformă a controlului intern managerial”.

O altă problemă majoră identificată a fost reprezentată de efectuarea de cheltuieli de capital fără contraprestație în sumă de 856 mii lei. Deficiența s-a identificat la 17 unități administrativ-teritoriale. Curtea de Conturi a descoperit și stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, cu funcții de conducere, sau care ocupă o funcție de demnitate publică, prejudiciul fiind cuantificat la suma de 490 mii lei, dar și alocări de sprijin financiar nerambursabil din bugetul UAT pentru finanțarea unor activități nonprofit, fără bază legală sau cu nerespectarea cadrului legal permisibil, prejudiciul fiind cuantificat la suma de 380 mii lei.
În raport se arată că: „Abaterile au fost identificate la 2 entități: la U.A.T.C. Poienile Izei, unde s-a constatat nejustificarea sprijinului financiar acordat pentru susținerea cultelor, în perioada 2018 - 2020 în sumă de 320 mii lei și la U.A.T.C. Rozavlea, unde s-a constatat nejustificarea sprijinului financiar acordat pentru susținerea cultelor, în perioada 2019-2020, în sumă de 60 mii lei. Cauzele abaterilor sunt legate de interpretarea eronată a prevederilor legale şi nefuncționarea şi/ sau funcționarea defectuoasă a sistemului de control intern managerial!”.

Lista problemelor care au prejudiciat bugetele publice continuă cu plăți nelegale aferente cheltuielilor de capital, ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale privind prețurile practicate, actualizarea acestora, cantitățile, articolele din ofertele declarate câștigătoare, anexe la contractele încheiate, prejudiciul fiind cuantificat la suma de 92 mii lei. La această categorie, Curtea de Conturi nominaliză U.A.T.C. Cernești, „unde s-a constatat plata fără temei legal a sumei de 74 mii lei, reprezentând elemente de cheltuieli incluse nejustificat în situațiile de lucrări întocmite la obiectivul «Modernizare străzi în Comuna Cernești». Cauzele deficienței prezentate constau în neverificarea riguroasă a elementelor de cheltuieli cuprinse în situațiile de lucrări acceptate la plată. În timpul misiunii de audit, executantul lucrărilor a întocmit factura storno pentru suma de 74 mii lei, diminuându-se astfel datoriile către acest furnizor”.

Altă cauză a prejudiciilor a fost „plata situațiilor de lucrări privind reparațiile curente neconforme cu condițiile de contractare, prejudiciul fiind cuantificat la suma de 68 mii lei” și „alocarea și utilizarea alocațiilor bugetare pentru inves­tiții, a subvențiilor, a transferurilor și a altor forme de sprijin financiar din partea statului sau a UAT, prejudiciul fiind cuantificat la suma de 50 mii lei”.  
 
Urmare a misiunilor de audit efectuate, au fost identificate venituri suplimentare în sumă totală de 599 mii lei (inclusiv accesoriile aferente), din care venituri în sumă de 51 mii lei au fost încasate operativ. Cele mai semnificative abateri grupate pe categorii se referă la: nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea, evidențierea și plata obligațiilor către bugetul public, veniturile suplimentare fiind cuantificate la 172 mii lei; nerespectarea prevederilor legale privind calcularea, evidențierea și virarea la bugetul de stat a sumelor datorate de instituțiile publice pentru neangajarea de persoane cu handicap, veniturile suplimentare fiind cuantificate la 264 mii lei și vânzarea și/ sau scoaterea din func­țiune a activelor corporale, concesionarea sau închirierea de bunuri proprietate publică și privată a statului și a UAT, concesionarea de servicii cu caracter pu­­blic, veniturile suplimentare fiind cuantificate la 152 mii lei.

Valoarea abaterilor financiar-contabile a fost de 1.806 mii lei. Cele mai semnificative abateri grupate pe categorii se referă la: rambursarea împrumuturilor a fost efectuată conform acordurilor încheiate, din veniturile proprii ale unității administrativ-teritoriale împrumutate, precum și din veniturile beneficiarilor de împrumuturi garantate de autoritățile administrației publice locale; neconstituirea garanției de bună execuție în cuantumul legal în sumă totală de 52 mii lei, efectuarea inventarierii anuale a patrimoniului cu nerespectarea în totalitate a prevederilor legale, nereevaluarea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege, neatribuirea în răspundere gestionară a activelor și bunurilor din patrimoniul unității administrativ-teritoriale, divizarea în mai multe contracte de valoare mai mică sau utilizarea unor metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate, cu scopul de a se încadra sub pragurile prevăzute în lege sau cu scopul de a evita aplicarea procedurilor de achiziții publice, nerespectarea prevederilor legale privind publicarea anunțurilor de intenție, anun­țurilor de participare, anunțurilor de atribuire și a oricăror altor documente prevăzute de legislația în domeniu în SEAP și/ sau în Jurnalul UE și/ sau într-un cotidian/ ziar/ publicație/ gazeta națională sau regională, format tipărit sau online, ori pagina web de publicitate și nerespectarea prevederilor legale privind procesul de consultare a pieței (publicare anunț, conținutul anunțului, rezultatul procesului de consultare).

Concluziile raportului sunt amare:

„În urma acțiunilor de audit/ control efectuate, a reieșit faptul că multe dintre neregulile și abaterile constatate sunt rezultatul unui management defectuos asupra fondurilor publice, dar și al ne­cu­noașterii sau cunoașterii insuficiente de către ordonatorii de credite a prevederilor legale privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea resurselor publice locale. Urmare a verificărilor efectuate, a reieșit faptul că există disfuncționalități semnificative în organizarea și exercitarea controlului intern și auditului intern la nivelul entităților verificate și faptul că, în majoritatea cazurilor, acestea nu func­ționează la un nivel care să asigure gestionarea în condiții de legalitate, regularitate și eficiență a banului și patrimoniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale”.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.