• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Luni , 08 August 2022

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Luni , 23 August , 2021

CFR Marfă sau povestea unui autosabotaj de tip românesc

Deși CFR Marfă are capacitatea de a furniza clienților servicii
complexe privind transportul feroviar de marfă, pentru toate tipurile de marfă şi toate tipurile de trafic, local și interna­ţional, nu prea știe cum s[ o gestioneze. Așa ar putea fi rezumată pe scurt concluzia unui raport recent al Curții de Conturi.

„Societatea deține peste 50% din parcul de locomotive și peste 90% din parcul de vagoane existente la nivel național. Astfel, CFR Marfă furnizează servicii de transport fe­roviar de marfă intern și inter­național, exploatează terminale multimodale și asigură servicii auxiliare, precum servicii de depozitare, servicii de aprovizionare cu combustibil și logistică. Cu toate acestea, performanța socie­tății nu s-a ridicat la nivelul așteptat, având în vedere pierderile acumulate în perioada auditată, ca urmare a exploatării ineficiente a patrimoniului. Performanța CFR Marfă a fost afectată de insuficienta implicare a conducerii au­to­rității publice tutelare (Ministerul Transporturilor) pentru implemen­tarea obiectivelor strategice stabilite în domeniul transportului feroviar, precum și de eficacitatea scăzută a managementului admi­nistratorului infrastructurii (CN CFR).  Având în vedere dis­func­ționalitățile, vulnerabilitățile și punctele slabe identificate, concluzia generală a auditului a fost următoarea: CFR Marfă și-a asu­mat și îndeplinit parțial obiectivele, atribuțiile și res­pon­sa­bilitățile stabilite legal referitoare la activitatea de transport feroviar de marfă. Performanța CFR Marfă a fost influențată nefavorabil și de acțiu­nea/inacțiunea autorității publice tutelare, precum și a administratorului infrastructurii”. Așa sună concluzia „amară” a unui raport de audit dat publicității de Curtea de Conturi a României în 11 august.
Auditul realizat de Curtea de Conturi a vizat activitatea CFR Marfă timp de 6 ani şi 6 luni, în perioada ianuarie 2014 - iunie 2020.
Spre deosebire de principalii competitori care operează pe piața transportului feroviar de marfă din România, care au realizat preponderent profit din activitatea desfă­șurată în perioada 2014-2019, CFR Marfă a înregistrat rezultate negative în fiecare din cei șase ani analizați. Cauzele rezumate de inspectorii Curții de Conturi sunt:
 
- „Deteriorarea rezultatelor din exploatare realizate de CFR Marfă în perioada 2014-2019 a fost ge­nerată atât de factori externi (evoluția industriei, reorientarea clienților către transportul auto având în vedere starea infrastructurii feroviare care a condus la scăderea constantă a vitezei co­merciale comparativ cu transportul rutier, scăderea comenzilor clien­ților din industria lemnului, întreruperea temporară a activității unor clienți etc.), cât și de factori interni, respectiv:
-exploatarea ineficientă a patrimoniului, în cadrul entității fiind menținute active neproductive, generatoare de cheltuieli neeconomicoase;
-nevalorificarea la un nivel maxim a activelor scoase din exploatare și casate, cu impact negativ asupra veniturilor societății;
-nivelul ridicat al costurilor înregistrate de societate, care a redus competitivitatea prețurilor oferite și a diminuat veniturile, ca urmare a pierderii de clienți în favoarea altor operatori de transport fero­viar de marfă;
- nerespectarea disciplinei financiare și a strategiei Guvernului în domeniul politicii salariale - nerespectarea restricțiilor bugetare privind nivelul cheltuielilor totale și a cheltuielilor de natură sala­rială, nerespectarea corelației dintre gradul de execuție a chel­tuielilor comparativ cu gradul de execuție a veniturilor, neîncadrarea în numă­rul de personal prognozat la finele anului și în câștigul mediu lunar pe salariat aprobat prin buget, precum și nerealizarea indicatorilor de eficiență aprobați”.

De asemenea, activitatea de inves­tiții nu a determinat creșterea competitivității CFR Marfă și menținerea cotei de piață, atât ca urmare a unor decizii anterioare de investiții care s-au dovedit ineficiente, dar și ca urmare a lipsei unei strategii coerente în domeniu din perioada analizată.
Cea mai mare parte a resurselor alocate pentru investiții, în perioada auditată, a fost utilizată pentru rambursarea ratelor scadente aferente unor credite contractate în perioada anterioară, cu impact negativ asupra capacității de mo­dernizare a materialului rulant exis­tent și asupra competitivității CFR Marfă.
Inexistența unei strategii coerente privind planificarea investițiilor, precum și neîntocmirea corespun­zătoare a documentațiilor tehnice necesare pentru modernizarea materialului rulant au influențat ne­gativ satisfacția clienților în ceea ce privește caracteristicile tehnice ale vagoanelor. Și activitatea de repa­rare a parcului de locomotive și vagoane a fost subfinanțată în perioada auditată, aspect care a determi­nat scăderea constantă a nu­mă­rului de locomotive și va­goane din parcul activ și creșterea riscului neîndeplinirii obligațiilor de transport.

„În perioada 2014-2018, doar 41,2% din parcul inventar de va­goa­ne de marfă a putut fi utilizat, din cauza stării tehnice, păstrându-se tendința de scădere a parcului de vagoane de exploatare și tendința de creștere a parcului de vagoane cu reparații planificate expirate. Din acest motiv, au fost închiriate anual vagoane de la alți operatori feroviari, cu impact negativ asupra bugetului societății. Situația eco­no­mică precară, respectiv lipsa de lichidități, a orientat CFR Marfă spre activitatea de închiriere de vagoane, în detrimentul moder­ni­zării propriului parc de vagoane”, se arată în raport.

Unul dintre factorii principali care au determinat starea de dificultate financiară a CFR Marfă a fost înregistrarea creanțelor restante de la societăți cu capital de stat, aflate în insolvență sau faliment. Valoarea acestora a reprezentat peste 60% din totalul creanțelor, influențând semnificativ capacitatea de plată a societății și posibilitatea de a-și onora obligațiile către bugetul sta­tului. În opinia echipei de audit, este necesară clarificarea măsurii în care serviciile de transport fe­roviar prestate de CFR Marfă pentru astfel de societăți pot intra sub incidența compensațiilor pentru obligația de serviciu public, așa cum este definită de normele Uniunii Europene.
De asemenea, s-a constatat că la CFR Marfă a existat un proces accentuat de îmbătrânire a perso­nalului, îndeosebi a personalului implicat în activitatea de exploatare, generând un risc major privind asigurarea continuității activității și diminuând totodată capacitatea operatorului feroviar de a face față concurenței. Dis­func­țiile în planificarea forței de muncă au fost generate și de inexistența unei strategii coerente în domeniul resurselor umane.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.