• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Marţi , 18 Iunie 2019

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 22 Martie , 2019

Raport dur al Curții de Conturi: prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei în Maramureș

Un prejudiciu de peste 4,6 milioane de lei și abateri financiar-contabile care se cifrează la fabuloasa sumă de peste 44 de milioane de lei.  Acestea sunt, pe scurt, concluziile raportului Curții de Conturi privind finanțele publice locale în Maramureș, dat publicității săptămâna trecută. Urmează încă un episod, extreme de stufos, despre cum este batjocorit banul public și legea în instituțiile publice din județul nostru.

 

Mircea CRIȘAN
Ioana LUCĂCEL
 
Anul trecut, Curtea de Conturi a verificat o treime din instituțiile publice din județul nostru: 86 de entități. Iar concluziile acestui raport bombă au fost făcute publice săptămâna trecută și scot la iveală o serie de nereguli și fapte grave, cifrate la peste 44 de mi­lioane de lei.
Dacă tot vorbim de elaborarea și fundamentarea bugetului, subiectul fierbinte al zilei, trebuie amintit faptul că, potrivit Curții de Conturi, la multe dintre primării, Fondul de rezervă e minunat, dar lipsește cu desăvârșire în 12 unități administrativ-teritoriale. Curtea a constatat neconstituirea fondului de rezervă bugetară, la dispoziția consiliilor locale, în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor, care se utilizează la propunerea ordonatorului principal de credite, pe bază de hotărâri ale Consiliului Local, pentru finan­țarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în cursul exer­cițiului bugetar.
Cauzele deficienței sunt reprezentate de necunoașterea prevederilor legale privind modul de constituire și utilizare a fondului de rezervă bugetară. Prin decizii s-a dispus luarea măsurilor operative în anul 2018, privind cuprinderea la partea de cheltuieli într-o poziție distinctă a fondului de rezervă bugetară ce se constituie la dispoziția autorității administrației publice locale și aprobarea unui regulament privind modul de constituire și mijloacele de utilizare a acestuia în conformitate cu prevederile legale.

În ceea ce privește exactitatea și
realitatea datelor reflectate în situa­țiile financiare, lucrurile sunt la fel de tulburi. Urmare misiunilor de audit efectuate au fost constatate deficiențe, care au condus la prezen­tarea nereală a unor indicatori economici în situațiile financiare la finele exercițiului bugetar al anului 2017. Valoarea acestora a fost cuantificată la suma de 33.909 mii lei.
Cauzele? Înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ te­ritoriale în valoare de 16.742 mii lei, existența unor neconcordanțe între evidența contabilă și cea fiscală în sumă de 8.204 mii lei; neeviden­țierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiții finalizate, recepționate, date în folosință în sumă de 3.012 mii lei; existența unor neconcordanțe între datele din evidența contabilă, contul de execuție și contul de rezultat patrimonial în sumă de 2.935 mii lei.

Curtea a constat nereguli și cu privire la modul de stabilire, evi­dențiere și urmărire a încasării ve­niturilor bugetare, în cuantumul și la termenele stabilite de lege. Deşi primăriile se plâng de lipsă de bani, urmare misiunilor de audit au fost constatate deficiențe, care au determinat nestabilirea, neeviden­țierea și neîncasarea veniturilor bugetare în sumă de 1.754 mii lei (inclusiv accesoriile aferente).

Cele mai semnificative abateri, grupate pe categorii se referă la: la modul de stabilire, evidențiere și urmărire a veniturilor datorate bugetului local în sumă de 665 mii lei, deficiență care s-a identificat la 11 unități administrativ teritoriale, dintre care sunt exemplificate U.A.T.O. Săliștea de Sus sau U.A.T.C. Rozavlea; nestabilirea, neîn­registrarea, neurmărirea și
neîn­casarea impozi­tului pe terenurile deținute de persoanele fizice și juridice, a impozi­tului pe clădiri, pe mij­loacele de transport etc.

Probleme grave sunt însă cele legate de abaterile care au cauzat un prejudiciu record de peste 3,6 milioane de lei din care, în urma misiunii de control s-a recuperate doar vreo 10%. Despre ce este vorba? O bună parte a prejudiciului, adică aproape 2,5 milioane de lei, a fost cauzat de stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate publică.
Vreți exemple? Vă dăm: „Exem­plificăm U.A.T.O. Cavnic unde, cu ocazia verificărilor efectuate la Spitalul de Psihiatrie Cavnic (ordonator terțiar de credite), s-a constatat plata nelegală a sumei de 2.385 mii lei, reprezentând spor pentru condiții deosebit de periculoase acordat în perioada 2016 – 2018, în lipsa buletinelor de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, eliberate de către compartimentele de specialitate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Mara­mureș și a avizului Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș. Cauza care a determinat deficiența constă în nerespectarea prevede­rilor legale cu privire la criteriile de acordare a sporului pentru condiții deosebit de periculoase. În aplicarea prevederilor art. 2 din Lege nr. 78/2018, suma de 2.275 mii lei a fost exonerată de la plată. Prin decizie s-a dispus stabilirea întinderii prejudiciului cauzat Spitalului de Psihiatrie Cavnic, de efectuarea unor plăți nedatorate reprezentând sporul pentru condiții deosebit de periculoase, luarea măsurilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului creat, extinderea controlului financiar propriu asupra tuturor opera­țiunilor de aceeași natură ne­verificate în timpul misiunii de audit, determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în evidența contabilă, luarea măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora și virarea su­melor recuperate potrivit destina­țiilor stabilite”, se arată în raport.

O altă felie importantă a prejudiciului a fost cauzată de plata lucrărilor de investiții pe baza situațiilor de lucrări în care au fost cuprinse lucrări neexecutate și recepționate, prejudiciul fiind cuantificat la suma de 469 mii lei.
„Cu ocazia misiunilor de audit au fost identificate, la 15 unități admi­nistrativ teritoriale, cazuri de plată fără temei legal a unor elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situațiile de lucrări, respectiv: acceptarea la plată și achitarea de lucrări care nu au fost executate, includerea în situațiile de lucrări a unor cantități de materiale mai mari decât cele rezultate în urma identi­ficărilor efectuate în teren.
Din preju­diciul total de 469 mii lei, recu­­pe­rările operative au fost de 208 mii lei.

Exemplificăm U.A.T.O. Baia Sprie unde, în cazul obiectivului de in­vestiții „Asfaltare și modernizare străzi’’ s-a constatat acceptarea la plată a situațiilor de lucrări con­ținând lucrări neexecutate sau parțial executate, care au condus la plăți nejustificate în sumă de 110 mii lei.
Deficiențele constatate au fost cauzate
de neurmărirea riguroasă a lucrărilor executate
și nerespectarea prevederilor actelor normative care reglementează modul de recep­ționare a lucră­rilor de investiții.
La U.A.T.C. Cernești, în cazul obiectivelor de investiții: „Pod peste râul Brebeni de sub biserică”, „Pod peste râul Bloaja la Vasiac”, „Mo­dernizare DC 33 Cernești” și „Amenajare curte și construcție podeț Centrul Cultural Cernești” s-a constatat acceptarea la plată a situațiilor de lucrări conținând lucrări neexecutate sau parțial executate, care au condus la plăți nejustificate în sumă de 80 mii lei. Cauza abaterii o constituie efectuarea cu superficialitate a recepției lucrărilor de către comi­sia de recepție. În timpul misiunii de audit, constructorii au întocmit facturi storno la nivelul sumei totale de 80 mii lei, diminuându-se astfel obligația de plată a entității față de executanții lucrărilor.

La U.A.T.M. Sighetu Marmației, în cazul a patru obiective de investiții: „Execuție bloc de lo­cuințe sociale C1.2 cu 48 apartamente din Sighetu Marmației”, „Lucrări reamenajare teren de joacă” , „Amenajare parcare în strada Gheor­ghe Șincai” și „Lu­crări de reparații generale și de renovare la noua lo­cație a Serviciului Bi­blioteca Municipală” s-a constatat plata fără temei le­gal a sumei totale de 78 mii lei, reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situațiile de lucrări constând în lucrări neexecutate, recep­ționate și decontate.
Diferențele constatate au fost cauzate de neverificarea riguroasă a elementelor de cheltuieli cuprinse în situații de lucrări și acceptarea la decontare a unor situații de lucrări întocmite cu nerespectarea pre­ve-
­derilor legale. În timpul misiunii de audit, constructorii au întocmit facturi storno la nivelul sumei totale de 40 mii lei, diminuându-se astfel obligația de plată a entității față de executanții lucrărilor”.

O altă problemă majoră a fost efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație (bunuri, lucrări, servicii nerecepționate în cantitatea facturată și plătită), prejudiciul fiind stabilit la suma de 379 mii lei:
„Abaterea a fost identificată la zece unități administrativ teritoriale. Din prejudiciul total de 379 mii lei, sumele recuperate operativ sunt de 107 mii lei.
Prejudiciu mai semnificativ ca valoare s-a constatat la U.A.T.M. Sighetu Marmației, valoa­rea cheltuielilor nejustificate cuprinse în situațiile de lucrări întocmite de constructor la lucrările de reparații locuri de joacă în parcul Grădina Morii Sighetu Marmației, lucrările de pietruire străzi din municipiul Sighetu Marmației și la lucrările de îmbrăcăminte bitu­mi­noasă străzi fiind de 196 mii lei.
Misiunea de audit financiar efec­tuată la U.A.T.C Rozavlea a relevat efectuarea de plăți nelegale în sumă totală de 39 mii lei prin decontarea unor lucrări de reparații ale clădirilor distruse de calamitățile din 2017 și lucrări de reparații, amenajări și des­chideri de drumuri de interes local neexecutate. În timpul misiunii de audit, executanții lucrărilor au întocmit facturi storno la nivelul su­mei totale de 39 mii lei, dimi­nuându-se astfel obligația de plată a entității față de aceștia.

De asemenea, la U.A.T.O. Ulmeni s-a constatat că valoarea totală a ele­mentelor de cheltuieli nejustificate cuprinse în situația de lucrări în­tocmită de constructor cu ocazia lucrărilor de modernizare/reabilitare prin pietruire a drumului comunal în localitatea Someș Uileac este de 24 mii lei”.

Și în fine, angajarea, lichidarea, or­do­nanțarea și plata cheltuielilor cu nerespectarea prevederilor legale, a generat un alt prejudiciu, de 238 mii lei: „Abaterea a fost identificată la zece unități administrativ teritoriale. Nominalizăm U.A.TM. Sighetu Mar­mației unde s-a constatat plata fără temei legal a sumei de 88 mii lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de salubrizare stradală și menajeră”, arată Curtea de Conturi.

 

 

Lista neagră a neregulilor din Maramureș

Misiunile de audit/acțiunile de control efectuate în anul 2018 au scos în evidență o serie de abateri, deficiențe și nereguli, care se referă în principal la:

 

- Neînregistrarea/înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniul public și privat al unităților administrative teritoriale;
- Nerespectarea prevederilor legale în elaborarea Programelor de dezvoltare a sistemelor de control managerial;
- Nestabilirea, neevidențierea și neurmărirea în vederea încasării a veniturilor cuvenite bugetelor locale, în cuantumul și la termenele prevăzute de lege de către organele fiscale din cadrul unităților administrativ teritoriale;
- Nevirarea în contul bugetului Consiliului Județean Maramureș a cotei de 40% calculată asupra veniturilor provenite din taxa asupra mijloacelor de transport cu masa totală de peste 12 tone încasată la nivelul unităților administrativ teritoriale;
- Nerespectarea prevederilor legale privind efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la finele anului 2017;
- Nereevaluarea tuturor elementelor patrimoniale la termenul prevăzut de lege;
- Efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare sau stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici și personalului contractual;
- Efectuarea de plăți nedatorate prin acceptarea la plată a situațiilor de lucrări conținând bunuri nelivrate, lucrări neexecutate sau servicii neprestate;
- Efectuarea de plăți nedatorate pentru cheltuieli supraevaluate sau majorate nejustificat;
- Efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație;
- Nerespectarea condițiilor legale de acordare a ajutoarelor de încălzire;
- Neevidențierea, neurmărirea și neîncasarea redevenței/chiriei datorate la termenele stabilite;
- Nerespectarea prevederilor legale privind stabilirea, evidențierea și plata obligațiilor către bugetele publice.
 

 

Nereguli Vital(e)
 

Curtea de Conturi a efectuat o acțiune vizând „Controlul situației, evoluției și modului de administrare a patrimoniului public și privat al U.A.T.M. Baia Mare” la S.C. Vital S.A. Baia Mare. Urmare acțiunii de control au fost constatate venituri suplimentare în sumă de 120 mii lei (din care virate operativ 103 mii lei), valoarea abaterilor financiare fiind de 618 mii lei.

Principalele constatări se referă la:
- Diminuarea veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând impozit pe profit pentru anii fiscali 2015 și 2017 cu suma de 103 mii lei, la care se adaugă majorările de întârziere în sumă de 17 mii lei, în total 120 mii lei, ca urmare a tratării ca și cheltuială deductibilă fiscal a unor cheltuieli cu deductibilitate limitată (cheltuieli de sponsorizare) precum și a înregistrării eronate ca și cheltuieli de întreținere și reparații curente a unor sume reprezentând cheltuieli cu investițiile. În timpul controlului, s-a înregistrat în evidența contabilă impozitul pe profit datorat și majorările de întârziere aferente, au fost depuse declarații rectificative pentru perioadele analizate și a fost virată în contul bugetului local al Municipiului Baia Mare suma de 103 mii lei.
- Efectuarea de înregistrări contabile eronate în sumă totală de 618 mii lei având drept consecință prezentarea unor indicatori în situațiile financiare ale societății neconformi cu realitatea.
În timpul controlului s-au operat notele contabile de corecție a înregistrărilor contabile eronate. Prin decizie s-a dispus stabilirea clară, prin politicile contabile și proceduri interne, a criteriilor în funcție de care cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu imobilizările corporale majorează valoarea acestora sau se evidențiază în contul de profit şi pierdere.
 

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.