• Facebook
  • Rss Feed
2°C la Baia Mare
Astăzi este Luni , 13 Iulie 2020

Curs valutar

Euro Euro
4.5680 RON
Dolar american Dolar american
4.0093 RON
Lira sterlină Lira sterlină
5.1744 RON
Forint unguresc Forint unguresc
1.4823 RON

Newsletter

Ultimele comentarii

Vineri , 7 Februarie , 2020

Raport bombă al Curții de Conturi: prejudicii de 6,3 milioane de lei

Plata unor lucrări neexecutate, efectuarea de plăți fără documente justificative sau fără respectarea legii, stabilirea eronată a salariilor, sporurilor și primelor etc. I În total, abateri de la legalitate cifrate la peste 44 de milioane de lei și prejudicii de peste 6 milioane de lei. I Pe scurt, acestea sunt concluziile ultimului raport public al Curții de Conturi, privind finanțele publice locale din județul Maramureș.

 

 

Abateri financiar-contabile în valoare de peste 36 de milioane de lei, prejudicii de 6,3 milioane de lei și venituri suplimentare de peste 2 milioane de lei. În total, o „factură” a nelegalității de peste 44 de milioane de lei. Curtea de Conturi a făcut public zilele trecute ultimul raport privind finanțele publice locale, pe anul 2018, în cadrul căruia au fost luate în vizor 30 de instituții publice și primării din Maramureș. Documentul este înțesat de nereguli și ilegalități și demonstrează bătaia de joc pe bani publici.
Bugetele locale ale orașelor, comunelor, municipiilor din județ
s-au cifrat la 1.184.855 mii lei. Din această sumă, doar 4,7% reprezintă finanțări nerambursabile de la UE sau alți finanțatori, adică aproape jumătate față de 2017, când ponderea veniturilor de această natură reprezentau 9,1% din veniturile totale încasate. La final de an a rezultat un excedent bugetar important de 23,7 milioane de lei. Dar dacă am adăuga și cazurile de „risipă de bani publici”, suma ar fi mult mai mare. Cum s-a ajuns aici?

Problemele de „driblare” a legii au pornit chiar de la constituirea bugetului. Șapte dintre primăriile verificate nu și-au constituit rezerva bugetară, în cuantum de până la 5% din totalul cheltuielilor, așa cum prevede legea. Pe lângă faptul că au întocmit prost bugetul, unele instituții au comis şi o serie de abateri care au condus la prezentarea nereală a unor indicatori economici în situațiile financiare la finele exercițiului bugetar al anului 2018. Valoarea acestora a fost cuanti­ficată la 35.592 mii lei.

Cele mai semnificative abateri, grupate pe categorii se referă la: neeviden­țierea în contul activelor fixe a obiectivelor de investiții finalizate, recepționate, date în folosință în sumă de 21.184 mii lei; înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ teritoriale în valoare de 2.213 mii lei; existen­ța unor neconcordanțe între eviden­ța contabilă și cea fiscală în sumă de 4.521 mii lei; nestabilirea și neînregistrarea amortismentului activelor fixe corporale și necorporale, conform prevederilor legale în sumă de 1.282 mii lei.
Deşi cele mai multe primării se plâng de lipsă de fonduri, Curtea de Conturi a constatat deficiențe, care au determinat nestabilirea, neevi­den­țierea și neîncasarea veniturilor bugetare în sumă de 1.356 mii lei (inclusiv accesoriile aferente).

De exemplu, la Oncești s-a constatat nestabilirea, neevidenţierea, neur­mă­rirea şi neîncasarea veniturilor cuvenite bugetului local în sumă totală de 37 mii lei reprezentând 31 mii lei impozit pe mij­loacele de transport auto, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 6 mii lei, pentru autovehiculele înmatriculate pe raza comunei Oncești nedeclarate sau declarate eronat de proprietari la Biroul de venituri al Primăriei comunei Oncești în vederea impunerii.
Iar la Bârsana s-a constatat nedeclararea, nestabilirea, neeviden­ţierea, neurmărirea şi ne­în­ca­sarea tuturor veniturilor cuvenite bugetului local reprezentând impozit pe clădiri persoane juridice în sumă de 36 mii lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 2 mii lei, în total 38 mii lei.
„Buba” o reprezintă însă prejudi­ciile constatate de Curtea de Conturi, și cifrate la 6.381 mii lei, din care au fost recuperate doar 1.396 mii lei. Care sunt cauzele acestei „găuri” în buget?
Cu ocazia misiunilor de audit au fost identificate, la 22 unități administrativ-teritoriale, cazuri de plată fără temei legal a unor elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situațiile de lucrări, respectiv: acceptarea la plată și achitarea de lucrări care nu au fost executate, includerea în situațiile de lucrări a unor cantități de materiale mai mari decât cele rezultate în urma identificărilor efectuate în teren. Din prejudiciul total de 2.737 mii lei, recuperările operative au fost de 951 mii lei. De exemplu, la Ariniș, în cazul obiectivelor de investiții „Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru realizarea stației de tratare apă potabilă și puț de alimentare pentru localitățile Ariniș și Rodina din județul Mara­mu­reș”, respectiv „Servicii de proiectare și execuție lucrări pentru aducțiune apă în localitatea Tămă­șești, comuna Ariniș, județul Mara­mureș”, s-a constatat acceptarea la plată a situațiilor de lucrări con­ținând lucrări neexecutate sau parțial executate, care au condus la plăți nejustificate în sumă de 805 mii lei. Potrivit Curții de Conturi, „defi­ciențele constatate au fost cauzate de neurmărirea riguroasă a lucrărilor executate și nerespectarea prevede­rilor actelor normative care regle­men­tează modul de recepțio­nare a lucrărilor de investiții”.
Un alt exemplu ar fi la Repedea, unde s-a constatat efectuarea de plăţi nedatorate în sumă de 146 mii lei pentru elemente de cheltuieli nejustificate din situaţiile de lucrări întocmite la obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceu Tehnologic Repedea”, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 18 mii lei, în total 164 mii lei, precum și neînregistrarea în evidența contabilă și neîncasarea la bugetul local a sumei de 60 mii lei, reprezentând contravaloarea sume­lor nereturnate urmare a rezilierii Actului adițional la Contractul de lucrări încheiat pentru realizarea obiectivului de investiții „Amenajare centru Comuna Repedea”. Pre­judiciul total a fost stabilit la suma de 224 mii lei, din care s-a recuperat operativ suma de 219 mii lei. Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.
Exemplificăm și U.A.T.C. Băița de sub Codru, unde în cazul obiectivului de investiții „Modernizare și rea­bilitare străzi în comuna Băița de sub Codru” s-a constatat acceptarea la plată a situațiilor de lucrări conținând lucrări neexecutate, care au condus la plăți nejustificate în sumă de 132 mii lei. Cauza defi­cienţei constă în neverificarea riguroasă de către reprezentanţii entităţii şi de către comisia de recep­ţie a situaţiilor de lucrări prezentate în vederea decontării.
Și atribuirea de contracte fără res­pectarea legii achiziţiilor publice a dus la prejudicierea bugetelor locale. „La U.A.T.C. Repedea s-a constatat atribuirea nelegală a contractului de lucrări pentru obiectivul de investiții «Extinderea alimentării cu apă potabilă a comunei Repedea, județul Maramureș», având drept conse­cință plata nelegală a sumei de 1.428 lei reprezentând elemente de cheltuieli nejustificate cuprinse în situațiile de lucrări”, arată Curtea de Conturi.

O altă cauză a prejudicierii buge­telor locale o reprezintă „efectuarea de plăți fără existența documentelor justificative, întocmite conform legii,care să ateste exactitatea și realitatea sumelor datorate, prejudiciul fiind stabilit la suma de 1.075 mii lei”. Unul dintre cele mai grave cazuri s-a înregistrat la Oncești și a ajuns deja în atenția DNA. „Urmare verificării efectuate la U.A.T.C. Oncești s-a constatat prejudicierea bugetului entității cu suma de 577 mii lei reprezentând numerar ridicat din trezorerie și nejustificat cu do­cumente care să confirme efectuarea de cheltuieli în folosul entității, precum și plata nelegală a sumei de 111 mii lei, reprezentând cheltuieli pentru care nu există documente justificative legal întocmite, prejudiciul total fiind stabilit la suma de 688 mii lei. Prin decizie s-a dispus stabilirea întinderii prejudiciului, luarea măsu­rilor operative de urmărire și recuperare a prejudiciului constatat, in­­clu­siv a majorărilor de întârziere afe­rente, calculate de la data efec­tuării plăților nelegale până la data recuperării acestuia și extinderea controlului financiar propriu asupra tuturor operațiunilor de aceeași natură neverificate în timpul misiunii de audit, determinarea sumelor achitate nedatorat, înregistrarea acestora în evidența contabilă, lua­rea măsurilor operative în vederea urmăririi și recuperării acestora împreună cu accesoriile aferente și virarea sumelor recuperate potrivit destinațiilor legale. Măsurile dispuse prin decizie au fost contestate de conducerea U.A.T.C. Oncești, con­tes­tația fiind respinsă de Comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul Camerei de Conturi Maramu­reș. Avându-se în vedere faptul că abaterile constatate prezintă indicii că au fost săvârșite cu încălcarea legii penale, au fost sesizate organele de cercetare penală, respectiv Direcția Națională Anticorupție – Biroul Teritorial Baia Mare”, se arată în raport.

La U.A.T.C. Poienile de sub Munte s-a constatat plata nejustificată a unor cantități de motorină în valoare de 222 mii lei. Cauzele abaterii constau în neîndeplinirea corespun­zătoare a obligațiilor legate de verificarea și confirmarea realității și corectitudinii documentelor care au stat la baza angajării, lichidării, ordonanțării și plății cheltuielilor materiale, precum și în funcționarea defectuoasă a sistemului de control intern managerial. În timpul misiunii de audit, prejudiciul în sumă de 222 mii lei, reprezentând cantități de motorină nejustificate prin consumuri legate de activitățile desfă­șurate de U.A.T.C. Poienile de sub Munte, a fost înregistrat în evidența contabilă a entității.

O altă cauză a „ciopârțirii” bugetelor locale a fost angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu nerespectarea prevederilor legale, prejudiciul fiind stabilit la suma de 532 mii lei. La Săpânța, unde s-a constatat, pentru anii 2016, 2017 și 2018, efectuarea unor plăți fără contraprestație în sumă totală de 210 mii lei reprezentând despăgubiri și cheltuieli de judecată, aferente unor contracte de concesionări, reziliate unilateral de către U.A.T.C. Să­pânța, prin Hotărâre de Consiliu Local care s-a dovedit a fi nelegală.
Și stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate publică, prejudiciul fiind cuantificat la 303 mii lei.
„La Satulung, s-a constatat că, în perioada octombrie 2017 – iunie 2019, veniturile salariale brute lunare ale persoanelor din cadrul autorității locale care au făcut parte din echipele de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile, au fost stabilite peste nivelul legal stabilit (indemnizația lunară a funcţiei de viceprimar de comună, exclusiv majorarea de 25% de care beneficia acesta pentru implementarea de proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile). În aceste condiții au fost achitate necuvenit drepturi salariale brute în sumă de 248 mii lei, la care se adaugă contribuțiile aferente ale unității în sumă de 9 mii lei, pre­judiciul total fiind stabilit la 257 mii lei. Cauzele abaterii sunt legate de interpretarea eronată a prevederilor legale şi funcţionarea defectuoasă a sistemului de control intern managerial”, arată Curtea de Conturi.

Raportul mai menționează și efectuarea de cheltuieli cu bunuri și servicii fără contraprestație (bu­nuri, lucrări, servicii nerecep­ționate în cantitatea facturată și plătită), prejudiciul fiind stabilit la suma de 204 mii lei.
Abaterea a fost identificată la 13 uni­tăți administrativ teritoriale. Din prejudiciul total de 204 mii lei, sumele recuperate operativ sunt de 151 mii lei.
Prejudiciu mai semnificativ ca va­loare s-a constatat la Strâmtura, unde valoarea cheltuielilor nejustificate cuprinse în situațiile de plată întocmite pentru lucrările de realizare şi reabilitare podețe în comuna Strâmtura, este de 39 mii lei. În timpul misiunii de audit, executantul lucrărilor a adus materialele lipsă (tuburi de beton) în valoare de 34 mii lei și pentru diferența de 5 mii lei a emis factură storno, opera­țiunile fiind înregistrate în evidența contabilă a entității.

De asemenea, misiunea de audit financiar efectuată la U.A.T.C. Lăpuș a relevat efectuarea de plăți nelegale în sumă totală de 25 mii lei prin decontarea unor lucrări de reparații neexecutate la drumul comunal prin pietruire în comuna Lăpuș.
De asemenea, au fost înregistrate probleme și la plățile din banii împrumutați de autoritățile locale: „În cazul acțiunii efectuate la U.A.T.C. Săcălășeni s-a constatat plata nelegală a unor elemente de cheltuieli nejustificate în sumă totală de 7 mii lei, cuprinse în situaţiile de lucrări aferente obiectivului de investiții «Modernizarea comunei Săcălășeni, județul Maramureș – componenta Centrul de îngrijire Bătrâni în localitatea Coruia – rest de executat», cheltuieli neeligibile achitate din împrumuturile contractate de entitatea verificată. În timpul acțiunii de control, prejudiciul constatat și dobânzile aferente au fost recupe­rate de la executantul lucră­rilor de investiții”.

Desigur, lista neregulilor și încăl­cărilor legii poate continua, dar credem că v-ați făcut deja o idee despre cum sunt cheltuiți banii contribuabililor.

Comentariile celorlalți

Fii primul care adauga un comentariu in aceasta sectiune.

Comentează acest articol

Adaugă un comentariu la acest articol.